:: ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 17 ต.ค. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [-150] 20200 - 20300 --- ครั้งที่ 2 เวลา 13:34 น. [-50] 20150 - 20250 ---

การปรับเปลี่ยนราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ และ ราคาค่ากำเหน็จ

ณ วันที่ 28/04/2559

เนื่องด้วยในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สมาชิกฯ ได้เรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ รวมทั้งราคาค่ากำเหน็จทองรูปพรรณให้เหมาะสมกับต้นทุนของการประกอบธุรกิจค้าทองคำในปัจจุบัน 
 

ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ จึงได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติให้ปรับเปลี่ยนประกาศราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ และราคาค่ากำเหน็จ ดังต่อไปนี้ 
 

1. ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ คำนวณโดยใช้ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน ลบด้วย 1.80% (จากเดิม 1.45%) หารด้วย 15.16  (ปัดเศษทศนิยม) จะได้ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ 96.5% ต่อกรัม โดยสามารถสรุปเป็นสมการได้ดังนี้
 

ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน – (1.80%)  = ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ 96.5% ต่อ 1 กรัม (ปัดเศษทศนิยม)                                                      15.16

2. ราคาค่ากำเหน็จทองรูปพรรณ จากเดิมค่ากำเหน็จทองรูปพรรณกำหนดราคากลางไว้ที่ 400 บาท ต่อบาท(ทองคำ) คณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ ได้มีมติให้ปรับราคาค่ากำเหน็จทองรูปพรรณเป็น 500 บาท ต่อบาท(ทองคำ) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

 

Download :

- ตารางราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ (xls) (pdf)

- ประกาศการปรับเปลี่ยนราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณฯ และ ราคาค่ากำเหน็จ