*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาธุรกิจทองคำ" ระหว่างสมาคมค้าทองคำ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ณ วันที่ 14/01/2563

    คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ ให้เกียรติในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาธุรกิจทองคำ" ระหว่างสมาคมค้าทองคำ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวเปิดพิธีการลงนามฯ ซึ่งถึงวัตุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ ในการส่งเสริมศักยภาพ และผลักดันให้ เยาวชน นักศึกษา หรือผู้ประกอบการในธุรกิจทองคำ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน