*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+0] 28200 - 28300 -- ครั้งที่ 2 เวลา 12:22 น. [-50] 28150 - 28250 -- ครั้งที่ 3 เวลา 12:50 น. [+50] 28200 - 28300 -- ครั้งที่ 4 เวลา 13:27 น. [-50] 28150 - 28250 --

ปปง. ร่วมกับ ศูนย์วิจัย ม.ธรรมศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์ สมาคมค้าทองคำ ในโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ

ณ วันที่ 17/03/2564

สมาคมค้าทองคำ ร่วมให้สัมภาษณ์ ในโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย โดย สำนักงาน ปปง. ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสมาคมค้าทองคำ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64

โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้มาระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงภัยคุกคาม จุดเปราะบาง และผลกระทบด้านการฟอกเงินฯ ของประเทศไทย