*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 20 ต.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:50 น. [+50] 28000 - 28100 -- ครั้งที่ 3 เวลา 11:54 น. [-50] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 4 เวลา 12:53 น. [+50] 28000 - 28100 --

ปปง. ร่วมกับ ศูนย์วิจัย ม.ธรรมศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์ สมาคมค้าทองคำ ในโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ

ณ วันที่ 17/03/2564

สมาคมค้าทองคำ ร่วมให้สัมภาษณ์ ในโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย โดย สำนักงาน ปปง. ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสมาคมค้าทองคำ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64

โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้มาระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงภัยคุกคาม จุดเปราะบาง และผลกระทบด้านการฟอกเงินฯ ของประเทศไทย