*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)9

ณ วันที่ 20/09/2564

(20 ก.ย. 64) เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  : รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกัน COVID-19 จาก นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ตัณฑชน, นายเดชนรินทร์ ภัคอธิคม, นายสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ และ นายฐิติพงศ์ ดีมั่นคงวณิช คณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมรับมอบ

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่ได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนภารกิจป้องกัน COVID-19