*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

อบรมหลักสูตร การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ครั้งที่ 1

ณ วันที่ 04/10/2564

ผ่านไปแล้วสำหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ครั้งที่ 1 เมื่อเสาร์ที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ซึ่ง สมาคมค้าทองคำ ได้ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการอบรมดังกล่าวนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ปปง. แก่ท่านสมาชิกฯ ผู้ประกอบการร้านทองทั่วประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดฝึกอบรมฯ สำหรับผู้ประกอบการร้านทอง

การอบรมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน และเพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคไม่ต้องเดินทางเข้ามาอบรมในกรุงเทพฯ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไวรัสโควิด 19 อีกด้วย

ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 101 คน ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ต้องส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่รับลูกค้า และรายงานธุรกรรม เข้ารับการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติของสำนักงาน ปปง. (การไม่จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานตามกฎหมายฟอกเงิน จะมีความผิดตามมาตรา 21/3 และมีโทษตาม มาตรา 62 วรรคสอง พรบ. ปปง. : ปรับไม่เกินห้าแสนบาท ) และองค์กรผู้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงาน ปปง. ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดฝึกอบรมฯ จะดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ ให้สำนักงาน ปปง. ทราบ ภายใน 30 วัน และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ ต่อไป

สำหรับการจัดฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 คาดว่าจะมีขึ้นตามมาเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ประกอบการร้านทองทั่วประเทศ โดยจะแจ้งให้ท่านสมาชิกฯ ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป