*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

อบรม "เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน” รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์

ณ วันที่ 13/06/2565

ผ่านไปแล้ว สำหรับการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ปปง.สำหรับร้านทอง ครั้งที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

โดย สมาคมค้าทองคำ ได้ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการอบรมดังกล่าวนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ปปง. แก่ท่านสมาชิกฯ ผู้ประกอบการร้านทองทั่วประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดฝึกอบรมฯ สำหรับผู้ประกอบการร้านทอง

การอบรมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกฯ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน และ เพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคไม่ต้องเดินทางเข้ามาอบรมในกรุงเทพฯ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไวรัส COVID-19 อีกด้วย

ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 46 คน ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ต้องส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่รับลูกค้า และรายงานธุรกรรม เข้ารับการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติของสำนักงาน ปปง. และองค์กรผู้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงาน ปปง.

( การไม่จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานตามกฎหมายฟอกเงิน จะมีความผิดตามมาตรา 21/3 และมีโทษตาม มาตรา 62 วรรคสอง พรบ. ปปง. : ปรับไม่เกินห้าแสนบาท )

ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดฝึกอบรมฯ จะดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ ให้สำนักงาน ปปง. ทราบ ภายใน 30 วัน และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ และ ศูนย์วิจัยทองคำ
โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ ได้จากลิ้งค์นี้ https://www.goldresearchcenter.com/gtaswu-amlo-trained

สำหรับการจัดฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 4 คาดว่าจะมีขึ้นตามมาเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ประกอบการร้านทองทั่วประเทศ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป