*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2565

ณ วันที่ 26/06/2565

สมาคมค้าทองคำ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเดอะบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมแกรนด์ไชน่า ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ โดยมีการแถลงสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมค้าทองคำ ในรอบปีที่ผ่านมา รายงานงบดุลในรอบปี 2564 รวมถึงวาระอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยมีสมาชิกสมาคมค้าทองคำ เข้าร่วมประชุมฯ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ ในครั้งนี้ คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ประธานการประชุมฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ วาระปี 2564 – 2565  ดังรายนามต่อไปนี้

ภาคเหนือ    
1. คุณสุรพล โอวิทยากุล ประธานชมรมร้านทอง จ.เชียงใหม่
2. คุณอะณัณ บุญอาชาทอง  ประธานชมรมเพชร-ทอง ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ภาคกลาง  
3. คุณภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานชมรมร้านทอง จ.ปทุมธานี
4. คุณไพโรจน์ เฮงกิจ ประธานชมรมร้านทอง จ.นครปฐม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
5. คุณธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานชมรมร้านทอง จ.อุดรธานี 
6. คุณชัยชนะ ประพฤทธิพงษ์ นายกสมาคมค้าทองนครราชสีมา
ภาคตะวันออก  
7. คุณสมชาย โตศุกลวรรณ์ ประธานชมรมร้านทอง จ.ระยอง
8. คุณประกิต เตคุณาทร ประธานชมรมร้านทอง อ.เมือง จ.ชลบุรี
ภาคตะวันตก  
9. คุณมนัส มนัสปิยะเลิศ ประธานชมรมร้านทอง จ.กาญจนบุรี
ภาคใต้  
10. คุณชาตรี อัครวิบูลย์ ประธานชมรมร้านทอง จ.นครศรีธรรมราช
11. คุณเริงชัย วิริยะกุล ประธานชมรมร้านทอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา