*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน เสวนาและบรรยาย "กฎหมาย PDPA ที่ร้านทองควรรู้"

ณ วันที่ 10/07/2565

สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน เสวนาและบรรยาย "กฎหมาย PDPA ที่ร้านทองควรรู้" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom แก่สมาชิกสมาคมค้าทองคำทั่วประเทศ  เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าทองคำ ได้มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายฯ ได้อย่างถูกต้อง โดยมี คุณจิตติ   ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และ รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ

การเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และ ดร.พิชชา ใจสมคม อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคุณชยธวัช อติแพทย์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นวิทยากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตอุษา ขันทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565