*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ จัดโครงการตรวจสอบทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ปปส.

ณ วันที่ 28/10/2565

สมาคมค้าทองคำ โดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมกล่าวในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบทรัพย์สิน ประเภทการตรวจสอบทองรูปพรรณ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมี คุณปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวเปิดงานฯ และ คุณชนินทร์ อินทรสุคนธ์  ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดี ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สมาคมค้าทองคำ ได้สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบทองรูปพรรณ แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ของสำนักงาน ป.ป.ส.  นำโดย คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย  เลขาธิการสมาคมค้าทองคำ, คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ กรรมการสมาคมค้าทองคำ และ คุณดอกคูณ บุญเดช บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด