*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ (GIT) กับสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย

ณ วันที่ 09/03/2566

สมาคมค้าทองคำ โดยคุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนา เรื่อง " มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อถือที่ยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร ในโอกาสนี้ คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย เลขาธิการสมาคมค้าทองคำ ร่วมในเสวนา หัวข้อ "การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (Good Governance) และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Responsible Business Practice) ในอุตสากรรมอัญมณีและเครื่องประดับ" อีกด้วย