*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

การอบรมกฎหมาย ปปง. สำหรับร้านทอง

ณ วันที่ 29/10/2566

สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรม “ข้อปฏิบัติของร้านทอง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” โดยมีการจัดพร้อมกัน 2 รูปแบบ ทั้ง onsite และ online เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการการกำกับ และพันตำรวจโท ชัยชนะ กาญจนะคช ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบ จากสำนักงาน ปปง. ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM