*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

GIT ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ณ วันที่ 22/11/2566

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT (gem and jewelry institute of thailand) ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า นักวิเคราะห์พลอยสี นักวิเคราะห์เพชร นักวิเคราะห์โลหะมีค่า และนักบริหารจัดการร้านทอง” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาทักษะ และได้รับการยอมรับในความรู้ ตลอดจนความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างมีมาตรฐาน  นอกจากนี้ ยังจัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของนักตรวจสอบพลอยสี นักตรวจสอบเพชร นักวิเคราะห์โลหะมีค่า และผู้จัดการร้านทอง ให้เป็นที่รับรู้ ได้รับการยอมรับในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย

ทั้งนี้ "คุณวุฒิวิชาชีพ" ที่ได้รับ สามารถนำไปเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ และการรับรองอื่น ๆ ของประเทศได้

หากท่านใดสนใจสามารถกดลิงค์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนค่ะ
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5qypY5hwE06N0oY-vmPfMktW8MLTv21FraWmnETDDPVUNTgwNkgxMzY1OElUTVJaUDBRWVJFWkRLUSQlQCN0PWcu&origin=QRCode&qrcodeorigin=presentation

**ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 1,500 บาท