*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ภาพบรรยากาศงานอบรม "กฎหมาย ปปง. ที่ร้านทองควรรู้" วันที่ 13 ธ.ค. 66 ณ จ.กาญจนบุรี

ณ วันที่ 13/12/2566

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ และ ชมรมผู้ค้าทองคำจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย คุณมนัส มนัสปิยะเลิศ ประธานชมรมร้านทองจังหวัดกาญจนบุรี และที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ จัดทำโครงการอบรมเรื่อง "กฎหมาย ปปง. ที่ร้านทองควรรู้" ให้กับสมาชิกชมรมผู้ค้าทองคำจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาเซียน 2 โรงแรมพีลูดส์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านทองมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นช่องทาง หรือเครื่องมือในการฟอกเงินของเหล่ามิจฉาชีพ

การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผอ.ส่วนงานวิชาการการกำกับ พ.ต.ท.ชัยชนะ กาญจนะคช ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 รวมทั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 สำนักงาน ปปง. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการฯ