*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

รวมภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 1/2567 สมาคมค้าทองคำ

ณ วันที่ 17/03/2567

สมาคมค้าทองคำ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 1/2567 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 โดยมีวาระการประชุม อาทิ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 การพิจารณารายงานประจำปี 2566 แสดงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ รอบปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบดุล รอบบัญชีปี 2566 และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสมาคมค้าทองคำ ฯลฯ