:: ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [-100] 19850 - 19950 --- ครั้งที่ 2 เวลา 15:32 น. [-50] 19800 - 19900 ---

กฎหมาย ปปง.กับร้านทอง

ณ วันที่ 18/05/2559

ทำความเข้าใจเรื่อง ปปง.

ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้

๑.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน ๒ ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

๒.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย (ในครั้งแรก)  จำนวน ๗ แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ๕ ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

๓.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนด วงเงินขั้นต่ำ

หมายเหตุ*** 

๑.การรายงานธุรกรรม(๒ล้าน)นั้น เฉพาะกรณีที่ลูกค้าซื้อ-ขาย ทองคำด้วยเงินสดเท่านั้น ไม่รวมการทำธุรกรรมด้วยเช็ค,เงินโอน และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธนาคาร    แต่สำหรับการแสดงตน(๗แสน) ต้องจัดให้ลูกคาแสดงตนในครั้งแรกที่มีการซื้อขายถึง ๗ แสน และทำในครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น

๒.เรื่องแบบฟอร์มรายงานธุรกรรม 

- เมื่อร้านทอง ขายทองให้ลูกค้า ต้องรายงานแบบ(๒)ผู้ประกอบการค้าทองคำ 

- เมื่อร้านทอง รับซื้อทองเก่าจากลูกค้า ต้องรายงานแบบ (๕)ผู้ประกอบการค้าของเก่า 

- กรณีธุรกรรมต้องสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ต้องรายงานแบบ(๑๐)ธุรกรรมต้องสงสัย

การให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่สมาชิกและประชาชนผู้บริโภค

๑.สมาคมฯ จะจัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคมฯ ในช่วงปลายเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔

๒.สมาคมฯ จะนำสื่อVDO เผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนผู้บริโภค ได้ศึกษาทำความเข้าใจอย่างทั่วถึง และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของร้านทอง

๓.ท่านสามารถดาวน์โหลด กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ตาม link ด้านล่างนี้