*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ประกาศที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)

ณ วันที่ 29/05/2563

ประกาศที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)

 

คำสั่งสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ที่ ๑/๒๕๖๓

- http://www.moicovid.com/wp-content/uploads/2020/04/8.-คำสั่ง-ศบค.มท.-ที่-1-2563-27-มี.ค.-63-เรื่อง-จัดตั้งโครงสร้าง-สนง.ศบค.มท..pdf

 

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒/๒๕๖๓

- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0007.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๓/๒๕๖๓

- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/115/T_0050.PDF

 

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)

- https://media.thaigov.go.th/uploads/document/66/2020/03/pdf/Doc_20200325211959000000.pdf

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)

- https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/ข้อกำหนดฉบับที่7.pdf

 

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการลงทะเบียน มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่ทางราชการ กำหนด หรือ แอพ “ไทยชนะ” เพื่อให้ลูกค้าสแกน QR code ลงทะเบียนก่อนเข้าร้าน

- https://www.ไทยชนะ.com/manual/คู่มือสำหรับผู้ประกอบการลงทะเบียน และวิธีการสแกน QR.pdf

- https://www.ไทยชนะ.com/

 

กรณี ไม่มีโทรศัพท์ที่สแกน QR Code ได้ ร้านค้าต้องให้จดลงสมุด โดยลูกค้าต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเวลาในการเข้า

- www.goldtraders.or.th/downloads/gta/registration_customer.pdf