*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

การยื่น Disclosure Form ต่อสรรพากร

ณ วันที่ 03/03/2566

Disclosure form หรือ แบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กัน และยื่นพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 69 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเป็นแบบรายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

1. รายชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่ประกอบกิจการในไทย และไม่ได้ประกอบกิจการในไทย

2. มูลค่าธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

3. ข้อมูลอื่นๆ เช่น ผู้มีหน้าที่จัดทำงบการเงินรวม การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนไปยังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เป็นต้น

**Disclosure Form ไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อตรวจสอบภาษี แต่มีไว้เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงว่าบริษัทไหน มีความเสี่ยงมากในเรื่อง Transfer Pricing ถ้าประเมินแล้วมีความเสี่ยงมาก ก็อาจจะมีการขอตรวจสอบเพิ่มเติม**

บริษัทท่านมีรายได้ต่อปี มากกว่า 200 ล้านบาท หรือไม่ ? ท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่น ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกิน 50% หรือไม่ ? ถ้าใช่ ท่านยื่น Disclosure Form หรือยัง !? ( ขณะนี้มีร้านทองถูกปรับแล้ว )

ยกตัวอย่าง
บ.A มีรายได้ 200 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้น คือ ก ข ค และ ง (ก และ ข ถือหุ้นรวมกัน 50%)
บ.B มีรายได้ 2 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้น คือ ก ข จ ฉ ช (ก และ ข ถือหุ้นรวมกัน 50%)

กรณีนี้ บริษัทที่มีรายได้ต่อปี มากกว่า 200 ล้านบาท ต้องยื่น Disclosure Form ซึ่งก็คือ บริษัท A

แต่หากกรณีนี้ บ.B มีรายได้ต่อปีมากกว่า 200 ล้านบาทเช่นกัน ก็ต้องยื่นทั้ง บ.A และ บ.B

การไม่ยื่น, ยื่นล่าช้า หรือ แสดงรายการไม่ครบถ้วน มีโทษ ดังนี้
- ยื่นล่าช้าแต่ไม่เกิน 7 วัน ปรับ 50,000 บาท
- ยื่นล่าช้ามากกว่า 7 วัน ปรับ 100,000 บาท
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ ปรับ 200,000 บาท (เมื่อ สพ.ออกหนังสือแจ้งร้าน)

Disclosure Form คืออะไร ?
https://goldtraders.or.th/downloads/gta/Disclosure_Form_About.pdf

คำถามคำตอบเกี่ยวกับ Disclosure Form
1 https://goldtraders.or.th/downloads/gta/Disclosure_Form_QA1.pdf

2 https://goldtraders.or.th/downloads/gta/Disclosure_Form_QA2.pdf

คำอธิบายการกรอกแบบรายงานประจำปี
https://goldtraders.or.th/downloads/gta/Disclosure_Form_filling.pdf

ยื่นแบบรายงาน  https://efiling.rd.go.th/rd-disclosure-web/#/index

กรณีมีข้อสงสัย แนะนำให้ติดต่อสอบถาม สรรพากร พื้นที่ ที่ธุรกิจของท่านตั้งอยู่เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป