work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+350] 25450 - 25650 -- ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+350] 25450 - 25650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:41 น. [-50] 25400 - 25600 -- ครั้งที่ 3 เวลา 10:37 น. [-50] 25350 - 25550 -- ครั้งที่ 4 เวลา 10:55 น. [-50] 25300 - 25500 -- ครั้งที่ 5 เวลา 11:31 น. [-50] 25250 - 25450 -- ครั้งที่ 6 เวลา 12:17 น. [-50] 25200 - 25400 -- ครั้งที่ 7 เวลา 12:34 น. [-50] 25150 - 25350 -- ครั้งที่ 8 เวลา 14:04 น. [+50] 25200 - 25400 -- ครั้งที่ 9 เวลา 14:28 น. [-150] 25050 - 25250 -- ครั้งที่ 10 เวลา 15:02 น. [-50] 25000 - 25200 -- ครั้งที่ 11 เวลา 15:23 น. [+50] 25050 - 25250 -- ครั้งที่ 12 เวลา 15:50 น. [+50] 25100 - 25300 --

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข้อบังคับ, ประกาศ, คำสั่ง, เอกสารเผยแพร่ สมาคมค้าทองคำ


กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)


กฎหมายเกี่ยวกับภาษีร้านทอง, กรมสรรพากร


กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกทองคำ


กฎหมาย และประกาศกระทรวงพาณิชย์


กฎหมาย และประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)


กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนค้าของเก่า


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


กระทรวงอุตสาหกรรม


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์