*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

การสมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

ประเภทของสมาชิก แบ่งเป็น 3 ประเภท

 1. สมาชิกสามัญ (มีสิทธิ์ในการได้รับเลือก และ มีสิทธิ์ในการโหวตเลือกกรรมการบริหารสมาคม)

ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม หรือ การเงิน อันเกี่ยวเนื่องกับการค้าทองคำ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

 1. สมาชิกวิสามัญ (เหมาะสำหรับกิจการร้านทองทั่วไป)

ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม หรือ การเงิน อันเกี่ยวเนื่องกับการค้าทองคำ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีอุปการคุณแก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมฯ มีมติให้เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนั้นตอบรับคำเชิญ

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

 1. ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 3. จัดส่งตัวอย่างเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ ให้เจ้าหน้าที่ทาง อีเมล contact@goldtraders.or.th หรือ ทางโทรสาร 0 2020 9099 เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ถึงความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร (ยังไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครในขั้นตอนนี้)
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับตัวอย่างเอกสาร จะทำการติดต่อไปยังผู้สมัคร เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความครบถ้วนของเอกสาร หากยังมีส่วนใดต้องจัดเตรียมเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ และให้จัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนแล้วมาที่สมาคมฯ ทางไปรษณีย์
 5. นำเอกสารเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 6. หากผ่านการพิจารณาอนุมัติ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน และจัดเตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ จัดส่งให้สมาชิกต่อไป แต่หากไม่ผ่านการพิจารณา ทางสมาคมฯ จะมีหนังสือแจ้งผล ส่งให้ทางไปรษณีย์

 

ค่าใช้จ่ายการสมัครและค่าบำรุง

 1. สมาชิกสามัญ

ค่าแรกเข้า                           50,000 (ชำระครั้งเดียว)        (ปกติ)

ค่าบำรุงประจำปี                      3,600 (ต่อปี)                    (ปกติ)

 

 1. สมาชิกวิสามัญ

ค่าแรกเข้า                           10,000 (ชำระครั้งเดียว)        (ปกติ)

ค่าบำรุงประจำปี                      1,800 (ต่อปี)                    (ปกติ)

 

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์                         สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

หมายเหตุ :

 1. สำหรับร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดา และต้องการเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ก็สามารถสมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ เข้ามาก่อนได้เลย และเมื่อทางร้านได้ไปจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถโอนถ่ายสถานะ การเป็นสมาชิกฯ ไปยังนิติบุคคลใหม่ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ( แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนเป็นนิติ )
 2. สำหรับร้านที่เป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำอยู่แล้วก่อนหน้านี้ ก็สามารถโอนถ่ายสถานะ การเป็นสมาชิกฯ ไปยังนิติบุคคลใหม่ได้เช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยกรอบแบบฟอร์มเปลี่ยนเป็นนิติฯ พร้อมแนบเอกสาร ส่งไปรษณีย์มาที่สมาคมฯ ดำเนินการออกเอกสารชุดใหม่ แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนเป็นนิติ )

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

 1. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับ "เอกสารใบสําคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคํา" (มีอายุปีต่อปี) เพื่อใช้ประกอบการจดแจ้งรับสิทธิพิเศษทางภาษี และ อื่น ๆ
 2. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับ "สติ๊กเกอร์แสดงความเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ" (มีอายุปีต่อปี) เพื่อติดแสดงไว้หน้าร้าน สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
 3. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ มีสิทธิ์ นำเข้า - ส่งออก ทองคํา โดยการแสดงเอกสารใบสําคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ (1) ต่อกรมศุลกากร เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากร
 4. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ ที่เป็นผู้นําเข้า – ส่งออก หรือค้า ทองคําแท่ง  มีสิทธิ์ ยื่นจด แจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ (ภ.พ.01.3) ต่อกรมสรรพากร เพื่อขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับทองคําแท่ง
 5. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ มีสิทธิ์ ยื่นจด แจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ (ภ.พ.01.4) ต่อกรมสรรพากร เพื่อเข้าสู่ภาษีระบบใหม่สำหรับสินค้าทองรูปพรรณ โดยจะคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT 7%) จากส่วนต่างระหว่างราคาขายออก และราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ (ระบบเก่าต้องนำราคาทองรูปพรรณ ทั้งราคาเนื้อทองและค่ากำเหน็จมารวมกัน แล้วคูณ 7% เพื่อคิดเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ปัจจุบันได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นจดฯ ภพ.01.4)
 6. สมาคมค้าทองคำ ทำการประกาศชื่อสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ ( www.goldtraders.or.th ) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
 7. สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้น เช่น การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ต่าง ๆ
 8. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับ วารสารทองคํา ซึ่งรวบรวมข่าวสารในอุตสาหกรรมค้าทองคำ รวมถึงความรู้ต่าง ๆ โดยนโยบายการจัดทำจะเน้นคุณภาพของเนื้อหาเป็นสำคัญ และจัดส่งให้สมาชิกเป็นประจําทุก 2 เดือน (ทางไปรษณีย์)
 9. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับจุลสารสรุปข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสรุปราคาทองคำในรอบเดือน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำภาษี และเพื่อประโยชน์อื่น ๆ เป็นประจำทุกต้นเดือน (ทางไปรษณีย์)
 10. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับอีเมล แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งข่าวการประชุม สัมมนา ต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ
 11. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ ได้รับสิทธิ์ในการสมัคร บริการ SMS แจ้งราคาทองในราคาพิเศษ หรือสามารถสมัครบริการอื่น ๆ ตามที่สมาคมค้าทองคํา จัดให้บริการ
 12. การพัฒนาการให้บริการในอนาคต สมาคมค้าทองคำ มีนโยบายการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นราคาทองคำ ข่าวสารทองปลอม ข่าวสารภาษี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยสมาชิกสมาคมค้าทองคำ มีสิทธิ์เข้ารับบริการฟรี