*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ข้อบังคับ,คำสั่ง,ประกาศ

ประกาศ สมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ป) 001/2562 เรื่อง วันหยุดทำการ สมาคมค้าทองคำ (เป็นกรณีพิเศษ - พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ)

- ที่ สคท.(ป) 002/2562 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ วาระปี 2562 - 2563 (สมัยที่ 19)

- ที่ สคท.(ป) 003/2562 เรื่อง วันหยุดทำการ สมาคมค้าทองคำ (เป็นกรณีพิเศษ - วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ)

- ที่ สคท.(ป) 004/2562 เรื่อง วันหยุดสมาคมค้าทองคำ ประจำปี 2563

....

- ที่ สคท.(ป) 001/2563 เรื่อง การกำหนดราคาทองคำ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 (ปรับส่วนต่าง 300 บาท)

- ที่ สคท.(ป) 002/2563 เรื่อง การกำหนดราคาทองคำ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 2 (ปรับส่วนต่าง 200 บาท)

- ที่ สคท.(ป) 003/2563 เรื่อง ยกเลิกวันหยุดวันที่ 13-15 เมษายน 63

- ที่ สคท.(ป) 004/2563 เรื่อง ให้ จนท.ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19

 

คำสั่ง สมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 001/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 002/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเว็บไซต์และวารสารทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 003/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมดูแลและพัฒนาธุรกิจทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 004/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม