work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+350] 25450 - 25650 -- ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+350] 25450 - 25650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:41 น. [-50] 25400 - 25600 -- ครั้งที่ 3 เวลา 10:37 น. [-50] 25350 - 25550 -- ครั้งที่ 4 เวลา 10:55 น. [-50] 25300 - 25500 -- ครั้งที่ 5 เวลา 11:31 น. [-50] 25250 - 25450 -- ครั้งที่ 6 เวลา 12:17 น. [-50] 25200 - 25400 -- ครั้งที่ 7 เวลา 12:34 น. [-50] 25150 - 25350 -- ครั้งที่ 8 เวลา 14:04 น. [+50] 25200 - 25400 -- ครั้งที่ 9 เวลา 14:28 น. [-150] 25050 - 25250 -- ครั้งที่ 10 เวลา 15:02 น. [-50] 25000 - 25200 -- ครั้งที่ 11 เวลา 15:23 น. [+50] 25050 - 25250 -- ครั้งที่ 12 เวลา 15:50 น. [+50] 25100 - 25300 --

รายงานศูนย์วิจัยทองคำ

ศูนย์วิจัยทองคำคืออะไร ?

รายงานวิจัย ศูนย์วิจัยทองคำ (Gold Research Center)

>> เดือน มีนาคม 2556

>> เดือน เมษายน 2556  และ เดือนเมษายน(ฉบับพิเศษ)

>> เดือน พฤษภาคม 2556

>> เดือน มิถุนายน 2556

>> เดือน กรกฎาคม 2556

>> เดือน สิงหาคม 2556

>> เดือน กันยายน 2556

>> เดือน ตุลาคม 2556

>> เดือน พฤศจิกายน 2556

>> เดือน ธันวาคม 2556

>> เดือน มกราคม 2557

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2557

>> เดือน มีนาคม 2557

>> เดือน เมษายน 2557

>> เดือน พฤษภาคม 2557

>> เดือน มิถุนายน 2557

>> เดือน กรกฎาคม 2557

>> เดือน สิงหาคม 2557

>> เดือน กันยายน 2557

>> เดือน ตุลาคม 2557

>> เดือน พฤศจิกายน 2557

>> เดือน ธันวาคม 2557

>> เดือน มกราคม 2558

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2558

>> เดือน มีนาคม 2558

>> เดือน เมษายน 2558

>> เดือน พฤษภาคม 2558

>> เดือน มิถุนายน 2558

>> เดือน กรกฎาคม 2558

>> เดือน สิงหาคม 2558

>> เดือน กันยายน 2558

>> เดือน ตุลาคม 2558

>> เดือน พฤศจิกายน 2558

>> เดือน ธันวาคม 2558

>> เดือน มกราคม 2559

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2559

>> เดือน มีนาคม 2559

>> เดือน เมษายน 2559

>> เดือน พฤษภาคม 2559

>> เดือน มิถุนายน 2559

>> เดือน กรกฎาคม 2559

>> เดือน สิงหาคม 2559

>> เดือน กันยายน 2559

>> เดือน ตุลาคม 2559

>> เดือน พฤศจิกายน 2559

>> เดือน ธันวาคม 2559

>> เดือน มกราคม 2560

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2560

>> เดือน มีนาคม 2560

>> เดือน เมษายน 2560

>> เดือน พฤษภาคม 2560

>> เดือน มิถุนายน 2560

>> เดือน กรกฎาคม 2560

>> เดือน สิงหาคม 2560

>> เดือน กันยายน 2560

>> เดือน ตุลาคม 2560

>> เดือน พฤศจิกายน 2560

>> เดือน ธันวาคม 2560 และ รายงานผลการวิจัย โครงการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคทองคำในประเทศไทย

>> เดือน มกราคม 2561

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2561

>> เดือน มีนาคม 2561

>> เดือน เมษายน 2561

>> เดือน พฤษภาคม 2561

>> เดือน มิถุนายน 2561

>> เดือน กรกฎาคม 2561

>> เดือน สิงหาคม 2561

>> เดือน กันยายน 2561

>> เดือน ตุลาคม 2561

>> เดือน พฤศจิกายน 2561

>> เดือน ธันวาคม 2561

>> เดือน มกราคม 2562

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2562

>> เดือน มีนาคม 2562

>> เดือน เมษายน 2562

>> เดือน พฤษภาคม 2562

>> เดือน มิถุนายน 2562

>> เดือน กรกฎาคม 2562

>> เดือน สิงหาคม 2562

>> เดือน กันยายน 2562

>> เดือน ตุลาคม 2562

>> เดือน พฤศจิกายน 2562

>> เดือน ธันวาคม 2562

>> เดือน มกราคม 2563