work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 1 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-300] 24450 - 24650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 12:11 น. [+50] 24500 - 24700 -- ครั้งที่ 3 เวลา 13:15 น. [+50] 24550 - 24750 -- ครั้งที่ 4 เวลา 14:15 น. [+50] 24600 - 24800 -- ครั้งที่ 5 เวลา 14:29 น. [+50] 24650 - 24850 -- ครั้งที่ 6 เวลา 14:51 น. [+50] 24700 - 24900 --

สมาคมค้าทองคำจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561

ณ วันที่ 23/03/2561

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมค้าทองคำได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยได้มีการแถลงสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมค้าทองคำ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงวาระอื่น ๆ ที่สำคัญ
 
     โดยมีสมาชิกสมาคมค้าทองคำจากทั่วประเทศ รวมทั้ง ประธานชมรมร้านทองในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อและเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมฯ และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมค้าทองคำของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป