สมาคมค้าทองคำ ย้าย ที่ทำการ
ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 60 สมาคมค้าทองคำ ย้ายที่ทำการไปยัง อาคารวอลล์สตรีทฯ ถ.สุรวงศ์ โทร 0-2020-9000 :: // ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 25 เม.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:23 น. (+0) 20650 - 20750 ---- ครั้งที่ 2 เวลา 14:52 น. (-50) 20600 - 20700 ----

ข้อบังคับ,คำสั่ง,ประกาศ

ประกาศ สมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ป) 001/2559 เรื่อง การปรับเปลี่ยนราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณฯ และ ราคาค่ากำเหน็จ

- ที่ สคท.(ป) 001/2558 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ วาระปี 2558 - 2559

- ที่ สคท.(ป) 002/2558 เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการ สมาคมค้าทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2559

 

คำสั่ง สมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 001/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิชาชีพช่างทำทองรูปพรรณ

- ที่ สคท.(ค) 002/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 003/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเว็บไซต์และวารสารทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 004/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและดูแลธุรกิจทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 005/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม