*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:23 น. [+0] 19300 - 19400 ---

รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ วาระปี 2560-2561 (สมัยที่ 18)
ลำดับ รายนาม ชื่อนิติบุคคล ตำแหน่ง
1 คุณ จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด นายกสมาคม
2 คุณ พิชญา พิสุทธิกุล บริษัท เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ จำกัด อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3 คุณ ชูศักดิ์ อัศวานันท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4 คุณ อุบล วิริยะผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5 คุณ สุพจน์ โรจนากี บริษัท  ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498)  จำกัด อุปนายกสมาคม คนที่ 4
6 คุณ พรชัย สุดายุวร บริษัท หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำกัด เลขาธิการสมาคม
7 คุณ ธีรเดช สินธพเรืองชัย บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988)  จำกัด รองเลขาธิการสมาคม
8 คุณ เดชนรินทร์ ภัคอธิคม บริษัท  ซินคีเชียงค้าส่ง  จำกัด รองเลขาธิการสมาคม
9 คุณ วิฑูร จุฑาวรากุล บริษัท จูเจียบเซ้ง จำกัด เหรัญญิก
10 คุณ สันติ เอื้ออำนวยพร บริษัท ทองภัทรโกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด รองเหรัญญิก
11 คุณ กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ บริษัท  ห้างทอง จิ้นไถ่เฮง  จำกัด นายทะเบียน
12 คุณ พวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ บริษัท  วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
13 คุณ วรชัย ตั้งสิทธิ์ภักดี บริษัท จีทีโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
14 คุณ ธนรัชต์ พสวงศ์ บริษัท  ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส  จำกัด กรรมการฝ่ายตรวจสอบ
15 คุณ พีรพันธ์ วชิรคพรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งหงษ์ กรรมการฝ่ายปฎิคม
16 คุณ รัฐวงษ์ พสวงศ์ บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด กรรมการฝ่ายปฎิคม
17 คุณ สิทธิศักดิ์ วชิรคพรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเล้งหงษ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
18 คุณ บุญเลิศ สิริภัทรวณิช บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด กรรมการฝ่ายประสานงานกฏหมาย
19 คุณ สมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ บริษัท ห้างทองน่ำเชียง จำกัด กรรมการฝ่ายประสานงานกฏหมาย
20 คุณ สมศักดิ์ ตัณฑชน บริษัท ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
21 คุณ ชยากร ดีมั่นคงวณิช บริษัท ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ) จำกัด กรรมการฝ่ายจัดหารายได้