work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 1 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-300] 24450 - 24650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 12:11 น. [+50] 24500 - 24700 -- ครั้งที่ 3 เวลา 13:15 น. [+50] 24550 - 24750 -- ครั้งที่ 4 เวลา 14:15 น. [+50] 24600 - 24800 -- ครั้งที่ 5 เวลา 14:29 น. [+50] 24650 - 24850 -- ครั้งที่ 6 เวลา 14:51 น. [+50] 24700 - 24900 --

คณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมค้าทองคำ

ณ วันที่ 01/04/2561

     ภาพบรรยากาศ คณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2559 - 2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61  ณ ห้องราชวงศ์ ภ.เซียงปิงเหลา ชั้น 8 รร.แกรนด์ไชน่า เยาวราช