*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [-350] 26450 - 26550 --- ครั้งที่ 2 เวลา 14:13 น. [+50] 26500 - 26600 --- ครั้งที่ 3 เวลา 14:36 น. [+50] 26550 - 26650 --- ครั้งที่ 4 เวลา 14:57 น. [+50] 26600 - 26700 ---

เชิญร่วมอบรมหลักสูตร “ค้าทองคำ” รุ่นที่ 1

ณ วันที่ 31/08/2561

เต็มแล้ว !

กิจกรรม

    อบรมหลักสูตร "ค้าทองคำ" รุ่นที่ 1

รายละเอียด

   สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทองคำ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจค้าทองคำไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์วิจัยทองคำ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจ ภายใต้ชื่อหลักสูตร "ค้าทองคำ"

วันที่ เวลา สถานที่ จัดกิจกรรม

   วันเสาร์ที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 21 วันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 (รวม 4 วัน) 

   เวลา 8.30-15.30 น. 

   สถานที่ ณ สมาคมค้าทองคำ, เลขที่ 33/124 อาคาร วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

วิทยากร

1. คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี / นายกสมาคมค้าทองคำ
2. รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์ / ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ
3. คุณพรชัย สุดายุวร / เลขาธิการสมาคมค้าทองคำ
4. คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย / รองเลขาธิการสมาคมค้าทองคำ
5. คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน / กรรมการสมาคมค้าทองคำ
6. คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ / กรรมการสมาคมค้าทองคำ
7. ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ
8. คุณดอกคูณ บุญเดช / ผู้บริหาร บจ. เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์)
9. ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

หลักเกณฑ์การอบรม

    1. จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นละไม่เกิน 20 ท่าน

    2. กรณีมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้จัดฝึกอบรมขอพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดวันฝึกอบรมให้เหมาะสม และแจ้งไปยังผู้สมัครทราบต่อไป

    3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการสอบวัดผล และต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 22 ชั่วโมง จาก 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการอบรม จึงถือว่าผ่านการฝึกอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตร หลักสูตร “ค้าทองคำ” จากสมาคมค้าทองคำ

เนื้อหาหลักสูต
    1. ก้าวสู่ธุรกิจทองคำ
    2. ระบบการค้าทองคำไทย (โครงสร้างการค้า)
    3. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าทองคำ
    4. จากสายการผลิตสู่การค้าปลีกทองรูปพรรณไทย
    5. การใช้เทคโนโลยีในการทดสอบเปอร์เซ็นทองคำ
    6. การประเมินคุณภาพทองคำเบื้องต้นสำหรับร้านทอง (Workshop)
    7. การบริหารบัญชีและระบบภาษีร้านทอง
    8. การบริหารความเสี่ยงด้านราคาทองคำ
    9. รู้ทันภัยใกล้ตัวร้านทอง

ค่าใช้จ่ายการอบรม

   12,000 บาท (สมาชิกสมาคมค้าทองคำ รับส่วนลด 15% เหลือเพียง 10,200 บาท)

โดยผู้ร่วมรับการฝึกอบรมจะได้รับอุปกรณ์ตรวจสอบทองคำเบื้องต้น พร้อมบริการอาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย

กำหนดปิดรับสมัคร
    ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2020-9000

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่