*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [-100] 25950 - 26150 --

ตัวอย่างเอกสาร ปปง. สำหรับร้านทอง (update 10 เม.ย.62)

ณ วันที่ 10/04/2562