*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

มศว ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ณ วันที่ 24/02/2564

ณ วันที่ 24/02/2564

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และ ผศ.ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมค้าทองคำ และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าทองคำของไทยมีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โดยมี รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และ รศ. ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามในฝั่ง มศว ขณะที่ฝั่งสมาคมค้าทองคำมี นายพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ และดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ร่วมลงนาม

ภายในงานมีคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ คณะอาจารย์จาก มศว รวมถึง คุณพีรธร วิมลโลหการ ผอ.กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีตเลขาธิการ ปปง. และดร.ญาดา  กาศยปนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ให้เกียรติร่วมในงาน โดยพิธีลงนามดังกล่าวมีขึ้น ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำหรับกิจกรรมแรกที่จะจัดขึ้น คือ หลักสูตรการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน มีนาคม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมอบรม สามารถติดตามรายละเอียดความคืบหน้าได้ที่ เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ  www.goldtraders.or.th หรือเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยทองคำ www.goldresearchcenter.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมค้าทองคำ โทร.0-2020-9000